TÜRKİYE'DE TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YÖNETİM KAPASİTESİNİN ve SAYGINLIĞININ ARTIRILMASI

Sivil Toplum Sektörü

Sivil Toplum Sektörü, AB-Türkiye ilişkilerinin en dinamik boyutu olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan döneminde sivil topluma yönelik çalışmaların yürütüleceği çerçeve Programdır. Sivil Toplum alanı 2014-2020 AB Mali Yardımları döneminde enerji, ulaştırma, çevre, tarım gibi ayrı bir sektör olarak tanımlandı. Belirtilen dönemde, AB tarafından Türkiye’ye tahsis edilecek 4,5 milyar avroluk mali yardımın 190 milyon avrosu sivil toplum sektörü altında yürütülecek proje ve programlara ayrıldı. Sivil Toplumun sektör olarak tanımlanması ile birlikte tahsis edilmiş bir bütçe çerçevesinde sivil topluma yönelik çalışmaların uzun vadeli bir bakış açısıyla programlanmasına zemin oluşturuldu. AB BAŞKANLIĞI tarafından geliştirilen Sektör Planlama Dokümanı bu zeminin hatlarını ortaya koyuyor. Buna göre sivil toplum ile birlikte yapılacak veya sivil topluma yönelik yapılacak çalışmaların dört ana hedefe hizmet etmesi bekleniyor: Kamu sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi Kamu sektörü ile STK’lar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Oluşturulacak şeffaf mekanizmalar aracılığıyla politika yapma ve yönetişim konularında STK’larla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde istişareler desteklenecek. STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi STK’ların kuruluşu, çalışmaları, finansmanı, denetimi gibi konulardaki mevzuatın iyileştirilmesine yönelik projelere; projeler aracılığıyla sivil toplum için daha şeffaf ve hesap verebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanacak. Öte yandan STK’ların mali kapasitesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, sivil toplum finansman mekanizmalarının iyileştirilmesine destek olunacak. STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi STK’ların ağ kurma kapasitelerinin güçlendirilerek ve kamuoyu tartışmalarına daha etkili biçimde katılmaları desteklenerek, kamu politikalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi alanında etkin olmaları sağlanacak. Ayrıca STK’ların özel sektörle ilişkilerini geliştirilmesine de destek olunacak. Sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi AB ve Türkiye STK’ları arasında uzun vadeli ortaklıkların ve işbirliğinin kurulmasına destek olunacak. Bu süreçte, STK’ların sivil toplum diyaloğuna daha fazla sahip çıkmalarına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek. Sivil Toplum Sektörünün programlanması ve uygulanmasından, son 15 yılda geliştirdiği sivil toplum odaklı bakış açısı ve bu alanda yürüttüğü projelerden edindiği deneyime dayanarak Avrupa Birliği Başkanlığı sorumludur.

Proje Özeti

Projemize Türkiye’den oniki dernek ve Almanya’dan on dernek iştirakçi olarak katılmaktadır. Amacımız STK ‘ ların yönetim kapasitelerini artırmak suretiyle etki alanlarını genişletip amaçlarına yönelik başarılarını artırmaktır. Bu amaçla örnek teşkil etmek üzere Türkiye’de başarılı olmuş ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği deneyim ve birikimlerini paylaşmak üzere , Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü de bilgi aktarımı ve eğitimlerivermek üzere Projemize katılmaktadır. Proje ortağımız Almanya’dan IFOAM Uluslar arası Organik Tarım Hareketleri Federasyonudur.

Proje kapsamında derneklerin üç çalıştayda yönetim kapasitelerinin gelişmesine yönelik strateji planlama ve iletişim planlama eğitimi almaları ve dernek planlarını hazırlanmaları hedeflenmektedir. Uzman eğiticiler Marmara Üniversitesinden öğretim görevlileri ve IFOAM dan uzman eğiticilerdir.


Uzman Eğitmenler

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ AB ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ - Doç.Dr.T. MESUT EREN
 • ETO BAŞKANI - Prof. Dr. UYGUN AKSOY
 • ETO - ZAFER GÖYNÜGÜR
 • IFOAM - KONRAD HAUPTFLEISCH
 • IFOAM - NİAMH HOLLAND

Proje kapsamında iştirakçi dernekler için Almanya çalışma ziyaretinde Almanya’daki derneklerin çalışma kapasiteleri ve faaliyetlerini gözlemleme fırsatı da önemlidir.

Projemiz

 • Amaçlarımız

 • Projenin genel amacı, STÖ üyeleri, birimleri/bileşenleri arasında, ayrıca özel sektör, kamu ve akademisyenler arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması yoluyla Erzurum ve Türkiye'deki STÖ'nin yönetim kapasitelerinin saygınlığının artırılmasıdır.

 • Projenin özel amacı, Platform oluşturma ve derneklerin yönetimsel/finalsal kapasitelerinin sürdürülebilir gelişimi için iletişim planı, izleme ve değerlendirme planı, stratejik plan hazırlama kapasitelerinin artırılması yollarıyla Türkiye'de organik tarım alanında çalışan derneklerin kapasitelerinin artırılmasıdır.

 • Program Kapsamı

 • Sivil Toplum Sektörü

 • Sivil Toplum Destek Programı II

 • STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik olarak yürütlen bir hibe programıdır.

 • STK'ların yönetim ve stratejik planlama kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK'ların yürüttüğü çalışmaların etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması, savunuculuk yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

 • Proje İştirakçileri - 1

 • Marmara Üniversitesi Avrupa Enstitüsü - İSTANBUL

 • Ekoloji Tarım Organizasyonu ETO Derneği - İZMİR

 • Erzurum Organik Güvenilir Gıda Derneği - ERZURUM

 • Çukurova Organik Tarım Derneği

 • Ekolojik Tarım Organizasyonu - ADANA

 • Buğday Ekolojik Yaşam Derneği - İSTANBUL

 • Konya Organik Tarım Derneği

 • Proje İştirakçileri - 2

 • Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği

 • Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

 • Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği - ERZURUM

 • Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği - KAYSERİ

 • Akçakoca Organik Güvenilir Gıda Derneği - DÜZCE

 • Girişimci Kadınlar Derneği - ERZURUM

 • Açık Alan Derneği - İSTANBUL

 • Faaliyetler

 • Faaliyet 1: Proje Ekibinin Oluşturulması

 • Faaliyet 2: Proje Web Sayfası ve Organik Tarım Platformu Veri Tabanı

 • Faaliyet 3: İç Değerlendirme ve Açılış Toplantısı

 • Faaliyet 4: Stratejik Planların Hazırlanması / Derneklerin Planlarının Gözlenmesi ve Değerlendirilmesi

 • Faaliyet 5: Derneklerin İletişim Planlarının Hazırlanması

 • Faaliyet 6: Türkiye'deki 12 Derneğin Bilgilendirme Toplantısı

 • Faaliyet 7: Partnerlerin Bilgi Paylaşımı ve Almanya Seyahati / Çalışma Turları

 • Faaliyet 8: Projenin Kapanış Toplantısı

 • Faaliyet 9: Görünebilirlik Aktiviteleri

 • Faaliyet 10: İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

 • Beklenen Sonuçlar

 • 1. STK'ları Organik Tarım Platformu oluşturuldu ve kapasitelerini güçlendirdi

 • 2. Organik Tarım Platformu kamu ile ilişkilendirildi ayrıca kamu ve özel sektör ortaklıları kuruldu.

 • 3. Organik tarım platform ulusal ve uluslararası düzeyde network oluşturuldu.

Türkiye'de Türk Sivil Toplum Kuruluşların Yönetim Kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Projesi AB desteği ile AB Başkanlığının yürüttüğü Sivil Toplum Destek Programının İkinci Dönemi kapsamında hibe desteği almıştır ve Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Etkinlikler

Avatar

Almanya Çalıştayı

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Almanya çalışma ziyaretini gerçekleştirdi. Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Almanya çalışma ziyaretini gerçekleştirdi.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde uygulanan "Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim Kapasitelerinin Artırılması" projesi, kapsamında Almanya Çalışma ziyareti 14 iştirakçi temsilciler ve proje ekibinin katılımı ile gerçekleşti.Bonn, Frankfurt, Köln ve çevre illerde organik tarım uygulaması yapan dernekler, firmalar, marketler ve ilgili kurumlar ziyaret edildi.DOĞTARBESBİR Başkanı Nazmi Ilıcalı, ziyaret edilen yerler arasında IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Organizasyonu), Bonn Üniversitesi Uygulama çiftliği, DEMETER (Biyodinamik Tarım Derneği) üyelerinin çiftlikleri ve organik ürün marketleri, organik tohum üretimi yapan dernek üyesi firmalar ve AÖL (Organik ürün üreten üreticilerin içinde bulunduğu platform) yer aldığını belirtti.Ilıcalı, çalışma ziyaretinde Almanya iştirakçi STK ' ların işleyişleri üretim ve sektörel gelişmeye katkıları hakkında, organik tarım uygulamaları hakkında yerinde inceleme imkanı bulduklarını söyledi.Çalışma ziyaretine derneğin yanında proje ana iştirakçisi ETO ve Marmara Üniversitesi temsilcileri ve diğer iştirakçi dernekler Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Akçakoca Organik Güvenilir Gıdalar Derneği, Erzurum Organik Gıdalar Derneği, KEYAT, Konya Organik Tarım Derneği, Adana ETO şubesi, ERKADIN, Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği, Çukurova Organik Tarım Derneği temsilcileri katıl sağladı.

09.03.2020Avatar

İzleme Ve Değerlendirme Çalıştayı

Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Saygınlığının Artırılması Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde aldığımız "Türkiye'de Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim Kapasitelerinin Artırılması Projesi" çalıştay programları sona erdi. İlk iki çalıştayımız Erzurum'da son çalıştayımız İstanbul'da gerçekleşti. Çalıştaylar beşer gün sürdü. Proje ortağı IFOAM rehberliğinde 12 dernek temsilcileri ile Almanya'da çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Çalıştaylar sonunda proje iştirakçisi dernekler strateji planlama raporlarını, iletişim planlarını hazırladılar. Proje web sitesinde oluşturulacak veri tabanında planlar ve raporlar yer alacak. Mart DOĞTARBESBİR ve Türkiye'nin dört köşesinden organik tarıma gönül veren derneklerle, geleceğe yönelik platform oluşturulacak. Sivil toplum kuruluşları olarak hizmet verdikleri alanlarda daha başarılı çalışmalar sürdürecekler. Çalıştay 14 iştirakçi dernek temsilcileri, DOĞTARBESBİR Başkanı Nazmi ILICALI, ETO Başkanı Prof. Dr. Uygun AKSOY, Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Muzaffer DARTAN, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Doç. Dr. T.Mesut EREN, Almanya IFOAM Uzman Niamh HOLLAND katılımları ile gerçekleştirildi.

22.11.2019Avatar

İletişim Planlama Çalıştayı

Projemiz "Sivil Toplum Sektörü Sivil Toplum Destek Programı II" kapsamında desteklenmektedir. Türkiye'deki ekolojik yaşam ve organik tarımla İlgili dernekler ile Erzurum'da bir araya geldik. Proje kapsamında 2. çalıştayımız "Strateji Planlama Eğitimi" 21-23 Ekim tarihleri arasında 5 gün Palan Otel'de yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden katılan dernek temsilcileri ile proje iştirakçisi olarak çalıştayda dernek strateji planları hazırlandı. Katılımcı dernekler: Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği, Çukurova Organik Tarım Derneği, Akçakoca Organik Güvenilir Gıda Derneği, Konya Organik Tarım Derneği, Buğday Ekolojik Yaşam Derneği, Erzurum Kadın Girişimciler Derneği, Erzurum Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği. Çalıştayda proje ortağımız IFOAM'dan Konrad Hauptflesch, Marmara Üniversitesinden Doç.Dr Mesut Eren eğitimci olarak katıldı.

25.10.2019Avatar

Strateji Planlama Çalıştayı

Türkiye'de Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirlerini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Proje açılış toplantımız 27 Eylül 2019 tarihinde Palan Otel toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

27.09.2019


Basın

Derneğimiz Hakkında

Bölgemizin organik tarım potansiyelini değerlendirmek; bölgemize ve bilimsel yöntemlere uygun üretim çeşitlerini uygulanmak amacıyla derneğimiz 2002 tarihinde kurulmuş ve 3000 üreticiye hizmet vermektedir. Anadolu’nun, tarım toprağını havasını suyunu koruyarak zarar vermeden, sürdürülebilir üretimi sağlamak, Biyoçeşitliliği korumak, Kontrollü ve sertifikalı üretim metodu ile tüketiciye sağlıklı ürünler sunmayı sağlamak, Örnek üretim çeşitlerini uygulamak, Farkındalık oluşturmak, Üreticilerin bilimsel yöntemlerle üretim yapmalarını sağlamak Organik tarım faaliyetlerine liderlik etmek, Organik tarımı ekonomik ekolojik ve sosyal açıdan uzun süreli ve güvenilir olarak sürdürmeye katkı sağlamak, Organik tarımın benimsenmesine katkı sağlamak, Hedeflerimizdir.

About our Association

Our association was founded in 2002 in order to utilize our region’s organic agriculture potential and to apply scientific production methods that are suitable to our region and currently serves 3000 producers. Our objectives are: to preserve the agricultural soil, air and water of Anatolia and to establish a sustainable production, to preserve biodiversity, to provide healthy products to the consumer through controlled and certified production methods, to apply exemplary production varieties, create awareness, apply scientific methods in production, to lead organic agricultural activities, to continue organic farming in an economic, ecological and social way safely and for a long time, and to contribute to the adoption of organic farming.

İletişim Formu

İletişim Bilgileri

 • Adres: Lalapaşa Mahallesi Orhan Şerifsoy cad. Onur İş Merkezi, Kat:5 No:29-6
 • Telefon:0(442) 213 1112
 • E-mail:info@dogtarbesbir.org

Konum


Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla DOGTARBESBİR sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DOGTARBESBİR and do not necessarily reflect the views of the European Union